ROUTE 66

Next Generation

Algemene voorwaarden

 

www.nieuwetijders is een onderdeel van Stichting Route 66 | Voorhorsterbrink 18 | 7431 ZD Diepenveen | KvK: 80876145


Deze Algemene Voorwaarden regelen de afspraken tussen Stichting Route 66, de deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en donateurs. In deze voorwaarden geven wij aan onder welke condities wij handelen, begeleiden en samenwerken.


1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

 • Stichting of Stichting Route 66; een non-profit organisatie, de rechtspersoon die de in de statuten vastgestelde doelstellingen nastreeft;
 • Route 66: ons 66 dagen rehabilitatietraject voor jongeren van 18-28 jaar, dit omvat de plaatsing, dienstverlening en begeleiding gedurende het traject;
 • deelnemer: degene die deelneemt aan Route 66 dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger;
 • vrijwilliger: de persoon die uit vrije wil en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van de Stichting;
 • medewerker: de persoon die als zelfstandige of zzp’er of in dienst van een andere organisatie, tegen beloning arbeid – Ego Eco waardemodel – verricht voor de Stichting;
 • donaties: aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen;
 • donateur: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting Route 66 van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

 

2. Achtergrond Stichting Route 66

 1. De Stichting biedt een 66 dagen natuurrijk en spiritueel rehabilitatietraject aan voor jongvolwassenen deelnemers van 18 tot 28 jaar, met als doel het bevorderen van en bijdragen aan het welzijn en toekomstperspectief voor de deelnemer. De Stichting faciliteert kleinschalige verblijfs- en werkplekken en begeleidt jongeren in kleine groepen naar eigen kracht, herstel, zelf- en samenredzaamheid.
 2. De Stichting realiseert dit door het aangaan van samenwerkingscontracten en -verbanden met o.a. gemeenten, overheidsinstellingen, organisaties uit de reguliere jeugd- en jongerenzorg, maatschappelijk werk. De Stichting is volledig afhankelijk van donaties, subsidies en schenkingen van derden.

 

3. De begeleidingsovereenkomst

 1. Een potentiële deelnemer kan zich voor het traject van Route 66 aanmelden via onze website. Dan volgt er een informatief en vrijblijvend persoonlijk intakegesprek, dit kan door middel van videobellen. In dit eerste intakegesprek onderzoeken we samen of ons rehabilitatietraject geschikt is voor de toekomstige deelnemer.
 2. Zodra deelname wederzijds akkoord is, sluit de Stichting met de deelnemer en/of diens wettelijk of aangewezen vertegenwoordiger een begeleidingsovereenkomst waarmee de aanmelding voor Route 66 definitief is.
 3. Op de gesloten begeleidingsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring en het Wegwijzer en Veiligheidsprotocol van toepassing.
 4. De Stichting heeft bij de uitvoering van de begeleidingsovereenkomst een inspanningsverplichting en zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en met de uiterste zorg uitvoeren. Wij benadrukken dat de Stichting geen specifiek resultaat garandeert.

 

4. Rehabilitatietraject Route 66

 1. Het Route 66 traject is inclusief:

- coaching en begeleiding;
- het verblijf van deelnemer op Gran Canaria;
- de noodzakelijke reiskosten van deelnemer;
- de ingrediënten voor de maaltijden en voldoende drinken;
- faciliteiten, noodzakelijke werkkleding, gereedschap en andere benodigdheden voor de dagelijkse activiteiten.

2. In gezamenlijk overleg tussen deelnemer en de Stichting is het mogelijk om na het voltooien van een Route 66 traject een na-traject te volgen op één van onze natuurlijke locaties in Nederland. Voor het na-traject worden met de deelnemer nieuwe schriftelijke afspraken gemaakt.


5. Plaatsing, duur en kosten

 1. Plaatsing en deelname aan het rehabilitatietraject Route 66 is afhankelijk van beschikbaarheid. Er is geen garantie op een directe plaatsing; wij doen er alles aan om deelnemers zo snel mogelijk te plaatsen.
 2. De exacte periode voor het Route 66 traject wordt per overeenkomst afgesproken.
 3. Deelnemers mogen in beginsel niet vroegtijdig en zonder overleg met de Stichting, vrijwilligers en/of medewerkers het traject verlaten.
 4. Iedere deelnemer is gehouden tot betaling van een deelnamebedrag. De hoogte van dit bedrag is in de overeenkomst met de deelnemer opgenomen.
 5. Voor deelnemers is het mogelijk het deelnamebedrag in termijnen te betalen met dien verstande dat het volledige bedrag moet zijn betaald binnen 2 dagen voor vertrek naar Gran Canaria.
 6. Wanneer het deelnamebedrag niet tijdig is voldaan, kan deelnemer uitgesloten worden voor deelname aan Route 66.
 7. Bij niet-tijdige betaling verkeert deelnemer direct in verzuim en zijn wij gerechtigd:
 8. buitengerechtelijke kosten van minimaal 15% in rekening te brengen;
 9. wettelijke rente in rekening te brengen;
 10. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot deelnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 11. Bij vroegtijdige stopzetting van deelname van deelnemer, bestaat geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.

 

6. Huisregels, veiligheid en omgangsvormen

 1. Deelnemers aan Route 66 verblijven en rehabiliteren in kleine woon- en leefgemeenschappen. Om de gezondheid, veiligheid, orde, rust en hygiëne te bewaren, zijn huis- en veiligheidsregels opgesteld. Deze zijn concreet vormgegeven in het document Wegwijzer en Veiligheidsprotocol. Van de deelnemers wordt verwacht dat deze regels worden nageleefd.
 2. Deelnemers, vrijwilligers en medewerkers dienen algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of seksuele- en verbale intimidatie achterwege te laten. Indien onaanvaardbaar gedrag wordt gesignaleerd, zal hier zorgvuldig, daadkrachtig en met gepaste maatregelen op worden gereageerd.
 3. Bij overtreding van de Wegwijzer en Veiligheidsprotocol door deelnemer riskeert deelnemer stopzetting en/of uitsluiting van deelname aan Route 66. Eventueel de door deelnemer veroorzaakte schade wordt door de Stichting op deelnemer verhaald.

 

7. Inschakeling derden

 1. Stichting Route 66 mag andere personen en organisaties inschakelen voor de uitvoering van -een deel van- de dienstverlenende en begeleidende taken, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige nakoming.
 2. Alle dienstverlening vindt plaats volgens de gemaakte afspraken en voorwaarden, behoudens overmacht door ziekte, ongeval of anderszins.

 

8. Beëindiging van Route 66

 1. De begeleidingsovereenkomst voor het rehabilitatietraject van Route 66 eindigt:
 2. automatisch na het voltooien van het 66 dagen rehabilitatietraject;
 3. in uitzonderlijke situaties en met wederzijds goedvinden;
 4. door (tussentijdse) beëindiging door de Stichting bij overtreding van deelnemer van de Wegwijzer en Veiligheidsprotocol dan wel ander grensoverschrijdend gedrag waardoor naar oordeel van de Stichting de voortgang van het rehabilitatietraject kan worden belemmerd.

 

9. Verzekeringen
1. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers zijn verplicht de volgende verzekeringen te hebben:

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
 • Reisverzekering
 • Ziektekosten

 

10. Privacy

 1. De privacy van zowel deelnemers als medewerkers en vrijwilligers wordt wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er, zonder toestemming vooraf van deelnemers of medewerkers aan Route 66, geen beeld- en geluidsopnames mag worden gemaakt of gepubliceerd. Ook uitlatingen of berichten over deelnemers, medewerkers en vrijwilligers via (sociale) media of welke manier dan ook zijn zonder toestemming van de betreffende persoon niet toegestaan.
 2. De overige privacy-condities zijn van kracht zoals gemeld in ons privacy-statement op de website: https://traject-route66.nl/privacy-statement/. In dit privacy statement geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, wat onze beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen zijn en hoe we met contactgegevens omgaan.
 3. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers die het niet eens zijn met hoe de Stichting met persoonsgegevens omgaat, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van deze persoonsgegevens.


11. Aansprakelijkheid

 1. Stichting Route 66 is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van:
 2. opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stichting Route 66;
 3. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de deelnemer redelijkerwijs heeft moeten maken:
 5. om de tekortkoming van de Stichting te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van de Stichting wel aan de overeenkomst beantwoordt;
 6. ter voorkoming of beperking van zulke schade;
 7. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 8. De hoogte van de vergoeding van de directe schade is beperkt tot:
 9. ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen de Stichting en deelnemer; dan wel
 10. het maximaal door de verzekeraar van de Stichting uit te keren bedrag.
 11. Iedere aansprakelijkheid van de Stichting voor indirecte schade is uitgesloten. Hieronder wordt begrepen, maar niet beperkt: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van de Stichting wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.
 12. Stichting Route 66 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door deelnemers.
 13. De Stichting zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 14. De Stichting en haar bestuurders zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.


12. Geschillen- en klachtenregeling

 1. Deelnemers, medewerkers en vrijwilligers die het ergens niet mee eens zijn, kunnen hun klacht bespreekbaar maken met de vertrouwenscoach van de Stichting.
 2. Wanneer er geen vertrouwen is of wanneer de gesprekken met de coach stagneren, dan kan er een formele klacht worden ingediend bij de klachtencommissie via het secretariaat. Dit kan door het invullen van het klachten- en geschillen formulier op onze website of door een email te sturen naar info@traject-route66.nl.
 3. Klachten over het bestuur van de Stichting kunnen worden besproken met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

 

13. Tot slot

 1. Op alle overeenkomsten met de Stichting is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met de Stichting, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. De Stichting is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens worden toegezonden.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 14 juni 2023. Via deze pagina kun je de laatste versie altijd inzien en blijf je op de hoogte van belangrijke wijzigingen.

 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn